Python 2.X: utf8

26 Nov 2013

# -\*- encoding: utf-8 -\*- from \_\_future\_\_ import unicode\_literals